Skip to main content

Η ομαδα

Inishowen Development Partnership

Η Inishowen Development Partnership (IDP) είναι μία από τις 49 τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Είναι μια δημόσια χρηματοδοτούμενη, μη κερδοσκοπική εταιρεία με φιλανθρωπικό καθεστώς, περιορισμένης ευθύνης. Η IDP συνεργάζεται στενά με ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών, επιχειρηματικών, δημόσιων, θεσμοθετημένων και εθελοντικών οργανισμών. Η IDP έχει υλοποιήσει με επιτυχία προγράμματα και πρωτοβουλίες αγροτικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ιρλανδικής κυβέρνησης για πάνω από 25 χρόνια, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και της ανεργίας τόσο μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούνται σήμερα όσο και μέσω της διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης σε τοπικό επίπεδο.  

Το όραμα της IDP είναι να γίνει ένας καινοτόμος ηγέτης της κοινότητας του Inishowen, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους του, προωθώντας τον τόπο του και υποστηρίζοντας την πρόοδο. Αυτό θα επιτευχθεί με την προώθηση της κοινοτικής, βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης που βασίζεται στις αξίες της ακεραιότητας, της διασύνδεσης, της καινοτομίας και της συμμετοχικότητας.

Website: www.inishowen.ie 
Email: enquiries@inishowen.ie 
Facebook: https://www.facebook.com/InishowenDevelopmentPartnership
Instagram: @inishdevelopmentpartnership  https://www.instagram.com/inishdevelopmentpartnership/
Twitter: @IDPInishowenDev 
https://twitter.com/idpinishowendev  
Linkedin: inishowen-development-partnership 
https://www.linkedin.com/company/inishowen-development-partnership    

 

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει εκτείνονται από την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική διαχείρισης, τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η IDEC είναι διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης και οργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επισκέψεις και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για άτομα στην αρχική εκπαίδευση και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτική άσκηση για σπουδαστές στην επαγγελματική κατάρτιση και εργαζόμενους.

Η IDEC έχει μακρόχρονη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, στα οποία συμμετέχει εδώ και περίπου 30 χρόνια. Έχει εργαστεί στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων και σε διαφορετικές πολιτικές, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της ποιότητας: EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Website: https://idec.gr/
https://trainingcentre.gr
Facebook: https://www.facebook.com/IDEC.SA
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/idecsa/mycompany/

eurodimensions

Η Eurodimensions επικεντρώνεται στην προώθηση της εκπαίδευσης μέσω της διερεύνησης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών δια βίου μάθησης και των θετικών επιπτώσεών τους στις διάφορες μορφές κατάρτιση. Διαθέτει πολλή εμπειρία σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), η διαχείριση της ποιότητας και ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού. Έχει καλλιεργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας από διαφορετικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, εμπορικών επιμελητηρίων, ΜΚΟ και θερμοκοιτίδων. Τέλος, συμμετέχει ενεργά σε διάφορες προτάσεις Erasmus, αποδεικνύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της για την προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας.

Website: http://www.eurodimensions.com/

business development friesland

Η Business Development Friesland (BDF) από την Ολλανδία προετοιμάζει, αναπτύσσει, σχεδιάζει και παρέχει πρακτική εκπαίδευση για να βοηθήσει ανθρώπους και οργανισμούς να αναπτυχθούν. Αναλαμβάνει τις δικές της πρωτοβουλίες και υποστηρίζει συχνά τις επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια ή τις κυβερνήσεις στις προσπάθειές τους. Η BDF αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της διοίκησης και υποστηρίζει τους οργανισμούς στην υλοποίηση των οικονομικών, διεθνών και κοινωνικών φιλοδοξιών τους.

Η BDF έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων εκπαιδεύσεων και, μετά την πρόσφατη εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει γίνει ειδικός στην εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων και προσεγγίσεων σε νέα και υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα. Π.χ. η BDF συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο να βοηθήσει τους πολύ μικρούς επιχειρηματίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού και της φιλοξενίας να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, και επί του παρόντος επεξεργάζεται διάφορες ευκαιρίες κατάρτισης για καθιερωμένους λιανοπωλητές. Επιπλέον, η BDF έχει παράσχει εκπαιδεύσεις σε νέους για να διερευνήσουν μια πορεία καριέρας στην επιχειρηματικότητα και έχει επίσης εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε υφιστάμενες εταιρείες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου, προσαρμοσμένου στις τρέχουσες τάσεις της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας.

Website: www.bdfriesland.nl 
Email: info@bdfriesland.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/BDFLeeuwarden
Twitter: @BDFriesland 
https://twitter.com/bdfriesland
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/bdfriesland/

 

eolas

Η EOLAS S.L. προσφέρει υπηρεσίες και υποστήριξη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς σε 3 κύριους τομείς, για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και αναγκών, από την υποστήριξη έργων, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη συμβουλευτική μέχρι την καινοτομία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας της στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και του ιστορικού της ως ειδικού στην εκμετάλλευση, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και υποστήριξης, σε όλες τις φάσεις δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων όχι μόνο για καθιερωμένες εταιρείες, αλλά και για νεοφυείς επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. ΜΚΟ), καθώς και για την παραδοσιακή, την ψηφιακή και την κυκλική/συνεργατική οικονομία. Εφαρμόζει καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους, όπως η αφήγηση ιστοριών, η συνδημιουργία και οι τεχνικές δημιουργικότητας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Χάρη στην αποδεδειγμένη πορεία της ως διαχειριστής καινοτομίας και ποιότητας και ως κριτής καινοτόμων έργων (χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ), η EOLAS υποστηρίζει στην πρόβλεψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών καινοτομίας σε όλους τους τύπους οργανισμών και σε διαφορετικά πλαίσια, όπως: Κοινωνική καινοτομία- Εκπαιδευτική καινοτομία- Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών- Συνεργατική καινοτομία και Εκπαίδευση για την καινοτομία. Η συν-δημιουργία, οι τεχνικές δημιουργικότητας, οι τεχνικές αφήγησης και η παραγωγή και διαχείριση γνώσης είναι μερικές μόνο από τις μεθόδους που εφαρμόζει με στόχο να κάνει τις επιχειρ’ησεις πιο καινοτόμες και να επιτύχουν υψηλότερο και πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

ΕΡΓΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Με βάση τη μακρόχρονη και εκτεταμένη εμπειρία της σε έργα, η EOLAS προσφέρει υπηρεσίες και υποστήριξη σε όλες τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης έργων. Οι υπηρεσίες κυμαίνονται από τον καθορισμό στρατηγικών για την απόκτηση χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων (διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών), συνοδεύοντας όλη τη διαδικασία, από τη φάση της σύλληψης και του σχεδιασμού μέχρι τη διαχείριση και το κλείσιμο του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση έργων, τη διαχείριση καινοτομίας, την αξιοποίηση, την αξιολόγηση επιπτώσεων, τη διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση ποιότητας και τη διάδοση.

FACEBOOK:
• EOLAS Manon van Leeuwen
https://www.facebook.com/eolas.manon
• EOLAS Paula Matías
https://www.facebook.com/eolaspaula.matias/
• EOLAS’s page (@eolaseurope)
https://www.facebook.com/EOLASEurope
INSTAGRAM
@eolaseurope
https://www.instagram.com/eolaseurope

University of Turku

Το Πανεπιστήμιο του Turku είναι ένα πολυεπιστημονικό, διεθνές ερευνητικό πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές και 3.400 μέλη προσωπικού. Το Κέντρο Ναυτιλιακών Σπουδών (CMS) αποτελεί μέρος του Κέντρου Brahea, το οποίο είναι μία από τις πέντε ανεξάρτητες μονάδες του Πανεπιστημίου του Turku.

Το CMS προσπαθεί να βελτιώσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την υλοποίηση της αρχής της δια βίου μάθησης και την αλληλεπίδραση του πανεπιστημίου με το επιχειρησιακό του περιβάλλον. Ειδικεύεται σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τον εφοδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, καθώς και την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Ηγείται και συμμετέχει σε διάφορα διεθνή αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα, τα οποία στοχεύουν, για παράδειγμα, στη γαλάζια ανάπτυξη, στις έξυπνες και πράσινες λύσεις μεταφορών, στις πτυχές της ναυτικής ασφάλειας και στη διαφανή, ομοιόμορφη ποιότητα της ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου. Το CMS ηγείται και συμβάλλει ενεργά στη θεματική οντότητα των θαλάσσιων και ναυτιλιακών σπουδών, η οποία αποτελεί μία από τις στρατηγικές οντότητες του Πανεπιστημίου του Turku.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Σπουδών διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο που σχετίζεται με παράκτιες και θαλάσσιες υποθέσεις. Διαθέτει γραφεία στη νοτιοδυτική ακτή της Φινλανδίας, στην καρδιά των ναυτικών πόλεων Turku, Rauma και Pori, ακριβώς δίπλα στο αρχιπέλαγος και τις θάλασσες Bothnian.

Website: https://utu.fi/cms
Email: mkk-info@utu.fi
Facebook: @UniTurkuMKK 
https://www.facebook.com/UniTurkuMKK 
Twitter: @UniTurkuMKK  
https://twitter.com/uniturkumkk
Linkedin: @UniTurkuMKK 
https://www.linkedin.com/company/uniturkumkk/

turku university of applied sciences

Turku University of Applied Sciences (Turku UAS) is a higher education institution of 13,000 experts, researchers, students, faculty members and teaching professionals. We create solutions for a better tomorrow – both regionally and globally.
Our graduates are practice-oriented professionals with top competencies. As a significant regional actor, we harbour close ties to businesses and municipalities in Southwest Finland. Turku UAS is the fourth largest technical university in Finland. Students are sought after experts, with 99 % employment within five years of graduating. Joined our Team in 2024.

Facebook:
• LinkedIn:
• Instagram:

.