Skip to main content

Joukkue

Inishowen Development Partnership

Inishowen Development Partnership (IDP) on yksi Irlannin tasavallan 49 paikallisesta kehitysyhtiöstä. Se on julkisin varoin rahoitettu voittoa tavoittelematon yhtiö, jolla on hyväntekeväisyysasema ja joka on takuupääoma. IDP tekee tiivistä yhteistyötä monien eri yhteisöjen, yritysten, julkisten, lakisääteisten ja vapaaehtoisten kumppaneiden kanssa. IDP on toteuttanut menestyksekkäästi maaseudun kehittämisohjelmia ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tähtääviä ohjelmia ja aloitteita Euroopan unionin ja Irlannin hallituksen puolesta jo yli 25 vuoden ajan, ja sillä on ollut ratkaiseva rooli sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden ja työttömyyden torjumisessa sekä nykyisin toteutettavien ohjelmien että paikallistasolla toteutettavien välitystehtävien kautta.  

Visiomme on olla Inishowenin innovatiivinen yhteisöjohtaja, joka antaa ihmisille voimavaroja, edistää paikkakuntamme asemaa ja puolustaa edistystä. Tämä saavutetaan edistämällä yhteisöjohtoista, kestävää paikallista kehitystä, joka perustuu eheyden, yhteenkuuluvuuden, innovaation ja osallisuuden arvoihin.

Website: www.inishowen.ie 
Email: enquiries@inishowen.ie 
Facebook: https://www.facebook.com/InishowenDevelopmentPartnership
Instagram: @inishdevelopmentpartnership  https://www.instagram.com/inishdevelopmentpartnership/
Twitter: @IDPInishowenDev 
https://twitter.com/idpinishowendev  
Linkedin: inishowen-development-partnership 
https://www.linkedin.com/company/inishowen-development-partnership    

 

IDEC

IDEC on koulutuskonsultointiyritys, joka sijaitsee Pireuksessa, Kreikassa. Tarjottavat palvelut kattavat koulutuksen, liikkeenjohdon konsultoinnin, laadunvarmistuksen, arvioinnin ja tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämisen yksityiselle ja julkiselle sektorille.

IDEC on akkreditoitu elinikäisen oppimisen keskus, joka järjestää opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutuskursseja, opintokäyntejä ja epävirallista oppimistoimintaa peruskoulutuksessa oleville opiskelijoille sekä tarjoaa koulutuskursseja ja työharjoittelupaikkoja ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille ja työmarkkinoilla oleville henkilöille.

IDEC illä on pitkäaikainen kokemus eurooppalaisista hankkeista, joissa se on ollut mukana noin 30 vuoden ajan. Olemme työskennelleet eri ohjelmien ja politiikkojen parissa, erityisesti koulutuksen ja laadun alalla: EQF, ECVET, Europass, EQAVET, epävirallisen ja arkioppimisen validointi sekä koulutusjärjestelmien kansalliset uudistukset.

Website: https://idec.gr/
https://trainingcentre.gr
Facebook: https://www.facebook.com/IDEC.SA
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/idecsa/mycompany/

eurodimensions

Eurodimensions pyrkii edistämään koulutusta tutkimalla eurooppalaisia elinikäisen oppimisen aloitteita ja niiden myönteisiä vaikutuksia koulutukseen ja koulutuspolkuihin. Meillä on syvällinen ymmärrys esimerkiksi yrittäjyydestä, pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yrityksistä), laadunhallinnasta ja koulutusmateriaalien suunnittelusta. Olemme luoneet vahvan yhteistyöverkoston erilaisista taustoista, kuten eurooppalaisista yliopistoista, kauppakamareista, kansalaisjärjestöistä ja yrityshautomoista. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin Erasmus-ehdotuksiin, mikä osoittaa entisestään sitoutumisemme koulutuksen huippuosaamisen edistämiseen.

Website: http://www.eurodimensions.com/

business development friesland

Alankomaissa toimiva Business Development Friesland (BDF) valmistelee, kehittää, suunnittelee ja tarjoaa käytännön koulutusta, joka auttaa ihmisiä ja organisaatioita kasvamaan. Teemme tätä omasta aloitteestamme, ja yritykset, koulut, yliopistot ja hallitukset pyytävät meitä usein tukemaan heitä heidän pyrkimyksissään. BDF muodostaa linkin yritysten, koulutuksen ja hallitusten välille ja tukee organisaatioita niiden taloudellisten, kansainvälisten ja sosiaalisten tavoitteiden toteuttamisessa.  

BDF on ollut mukana kehittämässä erilaisia innovatiivisia koulutuksia, ja etäopetuksen viimeaikaisen kehityksen myötä siitä on tullut asiantuntija digitaalisten menetelmien ja lähestymistapojen soveltamisessa uusiin ja nykyisiin liiketoimintamalleihin. BDF on esimerkiksi mukana eurooppalaisissa hankkeissa, joiden tavoitteena on auttaa vähittäiskaupan, matkailun ja hotelli- ja ravintola-alan mikroyrittäjiä parantamaan kilpailukykyään tukemalla heidän tietojensa ja taitojensa kehittämistä, ja se on parhaillaan kehittämässä useita koulutusmahdollisuuksia vakiintuneille vähittäiskauppiaille. Lisäksi BDF on tarjonnut nuorille koulutusta yrittäjän urapolun tutkimiseksi, mutta sillä on myös kokemusta olemassa olevien yritysten konsultoinnista niiden liiketoimintamallin parantamiseksi digitalisaation ja kestävän kehityksen nykysuuntauksiin sopeutettuna.

Website: www.bdfriesland.nl 
Email: info@bdfriesland.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/BDFLeeuwarden
Twitter: @BDFriesland 
https://twitter.com/bdfriesland
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/bdfriesland/

 

eolas

EOLAS S.L. tarjoaa palveluja ja tukea yrityksille, organisaatioille ja yhteisöille kolmella pääalalla monenlaisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin hankkeiden tukemisesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja konsultoinnista innovointiin.

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KONSULTOINTI: Liiketoiminnan kehittämisestä saadun kokemuksen ja hyödyntämisasiantuntijana toimimisen ansiosta tarjoamme monenlaisia palveluja ja tukea kaikissa liiketoiminnan luomisen, kehittämisen ja kasvun vaiheissa. Emme ainoastaan vakiintuneille yrityksille vaan myös start-up-yrityksille, yhteiskunnallisille yrityksille ja voittoa tavoittelemattomille organisaatioille (esim. kansalaisjärjestöille) sekä perinteiselle, digitaaliselle ja kiertotaloudelle/yhteistyöhön perustuvalle taloudelle. Käytämme innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä, kuten tarinankerrontaa, yhteiskehittämistä ja luovuustekniikoita.

INNOVAATION: Koska olemme todistetusti toimineet innovaatio- ja laatupäällikkönä sekä innovatiivisten (EU-rahoitteisten) hankkeiden arvioijana, olemme ihanteellisessa asemassa tukemaan teitä innovaatioprosessien suunnittelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa kaikentyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa yhteyksissä, kuten: Sosiaalinen innovointi, koulutusinnovaatiot, tuote- ja palveluinnovaatiot, yhteistyöhön perustuva innovointi ja innovaatiokoulutus. Yhteiskehittäminen, luovuustekniikat, kerrontatekniikat sekä tiedon tuottaminen ja hallinta ovat vain muutamia menetelmiä, joita käytämme, kun tavoitteenamme on tehdä teistä innovatiivisempia ja saada aikaan suurempi ja pitkäaikaisempi vaikutus.

HANKKEET/TUKI: Tarjoamme pitkäaikaisen ja laajan hankekokemuksemme perusteella palveluja ja tukea kaikille yrityksille, organisaatioille ja yhteisöille, joilla on vaatimuksia hankkeiden suunnittelun ja hallinnoinnin alalla. Palvelut ulottuvat rahoituksen ja avustusten (kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset ja alueelliset) saamiseen tähtäävien strategioiden määrittelystä koko prosessin ajan, käsitteellisestä ja suunnitteluvaiheesta aina hankkeen hallinnointiin ja päättämiseen asti. Erityistä huomiota kiinnitetään hankehallintoon, innovaatioiden hallintaan, hyödyntämiseen, vaikutusten arviointiin, riskinhallintaan, laadunhallintaan ja levittämiseen.

FACEBOOK:
• EOLAS Manon van Leeuwen
https://www.facebook.com/eolas.manon
• EOLAS Paula Matías
https://www.facebook.com/eolaspaula.matias/
• EOLAS’s page (@eolaseurope)
https://www.facebook.com/EOLASEurope
INSTAGRAM
@eolaseurope
https://www.instagram.com/eolaseurope

University of Turku

Turun yliopisto on monitieteinen, kansainvälinen tutkimusyliopisto, jossa on 20 000 opiskelijaa ja 3400 työntekijää. Merenkulkualan tutkimuskeskus (CMS) on osa Brahea-keskusta, joka on yksi Turun yliopiston viidestä itsenäisestä yksiköstä.

CMS parantaa tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikutusta, elinikäisen oppimisen periaatteen toteutumista ja yliopiston vuorovaikutusta toimintaympäristönsä kanssa. Se on erikoistunut merenkulkuun ja logistiikkaan liittyviin tutkimus- ja koulutushankkeisiin ja -palveluihin, mukaan lukien rannikko- ja merimatkailuun liittyvät kysymykset, sekä verkko-opetukseen. Se johtaa ja osallistuu erilaisiin kansainvälisiin kehitys-, koulutus- ja tutkimushankkeisiin, joiden tavoitteena on esimerkiksi sininen kasvu, älykkäät ja vihreät liikenneratkaisut, meriturvallisuusnäkökohdat sekä merenkulun ammatillisen koulutuksen avoin ja yhtenäinen laatu, joka vastaa alan tarpeita.

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksella on laaja verkosto, joka liittyy rannikko- ja meriasioihin. Sen toimipisteet sijaitsevat Suomen lounaisrannikolla, Turun, Rauman ja Porin merellisten kaupunkien sydämessä, aivan poikkeuksellisen saariston ja Selkämeren äärellä.

Website: https://utu.fi/cms
Email: mkk-info@utu.fi
Facebook: @UniTurkuMKK 
https://www.facebook.com/UniTurkuMKK 
Twitter: @UniTurkuMKK  
https://twitter.com/uniturkumkk
Linkedin: @UniTurkuMKK 
https://www.linkedin.com/company/uniturkumkk/

turku university of applied sciences

Turun ammattikorkeakoulu on 13 000 osaajan yhteisö. Meiltä valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Haluamme luoda sinun kanssasi paremman huomisen ratkaisuja, niin maakunnassa kuin globaalisti. Meillä voit hakea monen eri alan ammattikorkeakouluopintoihin, päivittää osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai saada uutta virtaa työhösi täydennyskoulutuksessa. Tradenomi (AMK) opinnoissa voit opiskella Matkailu ja Wellness liiketoimintana – kokonaisuutta. Liittyi tiimiimme vuonna 2024


Facebook:
• LinkedIn:
• Instagram:

.