Skip to main content

PAIKALLISET RESURSSIT – SUOMI

Disclaimer for External Links and References: The authors of BLUE C platform learning contents hereby expressly declare that at the time the contents were developed no illegal content was discernible on the linked pages included in the materials (external links and references). The authors have no influence on the current and future design, content or authorship of the linked pages and therefore they hereby expressly distance themselves from all contents of all linked pages that were changed after the link was set. The European Commission’s support   for the BLUE C project does not constitute an endorsement of the platform contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SINUN EKOSYSTEEMISI

 • Sininen biotalous”
  Sininen biotalous on uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Sinisen biotalouden perustana on hyvä vesien tila. Hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen auttavat sinisen biotalouden tuotteitten ja palveluitten kehittämistä ja markkinointia. Keskeisimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja -teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Myös vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on mittaamaton. Nämä alueet ovat tärkeitä paitsi taloudelliselle toiminnalle, myös ihmisten hyvinvoinnille, virkistäytymiselle ja terveydelle.
 • Suomen merialuesuunnittelu ja (tuuli)energia”
  Itämeren olosuhteet ovat otolliset tuulivoimalle, koska merialueet ovat matalia ja rannikko on lähellä. Merituulivoimalat perustetaan joko merenpohjaan tai tekosaarille. Suomessa on kaksi merituulivoimapuistoa, mutta käynnissä on useita hankkeita. Merituulivoiman rakentamista ja sijoittamista rajoittavat muut maankäyttömuodot, kuten puolustusvoimien alueet ja tarpeet, luontoarvojen turvaaminen sekä mahdolliset rakentamisesta ja toiminnasta seuraavat maisemahaitat. Tavoitteena on pyrkiä sijoittamaan voimalat keskitetysti, jotta haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.
 • Leader-rahoitusta paikalliseen kehittämiseen”
  Leader suomi: toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Suomessa on 52 Leader-ryhmää, jotka toimivat eri puolilla maata. Näiden lisäksi Ahvenanmaalla toimii oma Leader Åland. Ryhmät myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi

TALOUSOSAAMINEN

 • Elinkeinokalatalous”
  ELY-keskukset tarjoavat elinkeinokalatalouden toimijoille (kaupalliset kalastajat, vesiviljelijät, kalan jalostajat ja kalakauppiaat) rahoitusta ja korvauksia sekä lupia ja tietoa näistä osa-alueista. Rahoitusta voi hakea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta käyttämällä Hyrrä-järjestelmää. Lupia elinkeinokalatalouden toimijat tarvitsevat mm. kaupallisen kalastuksen aloittamiseen, aluksen rekisteröintiin, kalastuskiintiöiden hankintaan, saalisseurantaan ja vesiviljelyrekisteriin ilmoittautumiseen.

KESTĂ„VĂ„ LĂ„HESTYMISTAPA

 • EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön”
  Euroopan komissio julkaisi 17.5.2021 tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Kestävä sininen talous on osa laajempaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Kestävä sininen talous edellyttää sitä, että valtamerten ja merten tila on hyvä. Sinisen talouden keskeisiä sektoreita ovat meriteollisuus, merenkulku, satamatoiminnot, kalastus, vesiviljely ja rannikkomatkailu. Näillä sinisen talouden perinteisillä aloilla on EU:ssa vuoden 2020 raportin mukaan 4,5 miljoonaa suoraa työpaikkaa ja niiden liikevaihto on yli 650 miljardia euroa.
 • Kestävän matkailun periaatteet”
  Visit Finlandin ja matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat kannanotto seuraaviin osa-alueisiin: Yhteistyö – Ekologinen kestävyys – Kulttuurinen kestävyys & kulttuuriperintö – Sosiaalinen kestävyys & hyvinvointi – Pitkäjänteisyys & paikallisuus – Laatu & turvallisuus – Ilmastonmuutos & resurssiviisaus – Vastuullisuusviestintä – Taloudellinen kestävyys & kilpailukyky – Sitoutuminen
 • Kestävän matkailun periaatteet kansallispuistoissa, luonto- ja historiakohteissa sekä maailmanperintökohteissa”
  Kansallispuistot ja muut suojelualueet ovat tärkeitä matkailun vetovoimatekijöitä. Niitten hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun matkailu sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa yhteistyössä toimijoitten kanssa. Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet.
 • WWF.n kalaopas”
  WWF:n Kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja. Se ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen ja sen suosituksia seuraamalla pääsee vaikuttamaan siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.
 • Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022 – 2030″
  Suomen kestävän kehityksen strategian tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Sen tarkoituksena on vahvistaa vaalien rajat ylittävää kestävän kehityksen työtä. Strategian päämääränä on saavuttaa YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteet.